Maldives Immigration starts complying with standard ICAO Annex 9, chapter 3.10.1. ( Maldives will only accept standard Machine Readable Passports. )
Monitoring Section

.

ބިދޭސީން ގެއްލިގެން  ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއަށް ރިޕޯރޓް ކުރެއްވުމަށް ޢަމަލުކުރައްވަންވީ ގޮތާއި،  ގެއްލިގެން އަންގާ ބިދޭސީން ފެނުމުން އެމީހުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް ފުރުވާލުމުގައި ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށާއި އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ރާއްޖޭއަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީން ގެއްލިގެން  އެކަން ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއަށް ރިޕޯރޓް ކުރެއްވުމަށް ޢަމަލުކުރައްވަންވީ ގޮތާއި، ގެއްލިގެން ރިޕޯރޓްކުރައްވާ ބިދޭސީން ހޯދުމާއި އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް ފުރުވާލުމުގައި ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތް ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 

  1. 1.  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ރާއްޖޭއަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީއަކު ގެއްލިއްޖެނަމަ އެމަޢުލޫމާތު ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއަށް ރިޕޯރޓްކުރެއްވުމަށް ފޯމެއް ފުރުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިދެންނެވި ފޯމް މިޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

Read more...

 

..

ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ބިދޭސީން ގެއްލިގެން އެންގުމުން މިސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް   

 

  1. 1.   ބިދޭސީ މީހާ ގެއްލިފައިވާކަން އެންގެވުމަށްޓަކައި ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފޯމާއި ޙަވާލުވެ، ފޯމް ފުރާފައިވަނީ ރަގަޅަށްތޯ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި ޙަވާލުވުން
  2. 2.   ފޯމް ހިފައިގެން ހާޒިރުވި ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގާދޭ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް ނެގުން
  3. 3.   ގެއްލިފައިވާ ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯރޓް ހުށަހެޅުއްވެން އޮތް ޙާލަތްތަކުގައި ގެއްލިފައިވާ މީހާގެ ޕާސްޕޯރޓް ހުށަހެޅުއްވުމުން ޕާސްޕޯޓާއި ޙަވާލުވުން
  4. 4.   ޕާސްޕޯރޓާއި ޙަވާލުވި ރަސީދު ދޫކުރެއްވުން

    Read more...

 
 

Maldives Immigration | Republic of Maldives.
Tel: (960)333 0444, (960)333 0430 Fax: (960) 332 0011, Email: info@immigration.gov.mv
First Floor, Velaanage, Ameer Ahmed Magu, Malé